WERKWIJZE1 - Erik Aarts - Architect AvB
16176
page-template-default,page,page-id-16176,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

WERKWIJZE1

Een grondige analyse van het programma van eisen, een inventarisatie van de locatie en bouwvoorschriften wordt in een intensief overleg met de opdrachtgever vertaald in een passend ontwerp. De beleving, materialisering, detaillering, vergunningen, duurzaamheidsaspecten en bewaking zijn een integraal onderdeel van dit proces. Dit proces wordt in drie fasen gerealiseerd.

 

Ontwerpfase:

een haalbaarheidsstudie / structuurontwerp > lees meer

Studie naar de bebouwingsmogelijkheden en positionering op het kavel.

De voorwaarden van de locatie, bestemmingplan, bestaande bebouwing worden geïnventariseerd en onderzocht op haalbaarheid.

 

Voorlopig Ontwerp > lees meer

In de fase voorlopig ontwerp worden de eerste resultaten gepresenteerd en die voortkomen uit het haalbaarheidsonderzoek en het vertalen van het programma van eisen naar een eerste ruimtelijk en esthetisch model. Hier worden de volgende vragen beantwoord;

– past het ontwerp?

– welke keuzen zijn gemaakt in relatie met het programma en ruimtelijke uitstraling

– zijn de plattegronden functioneel?

 

Definitief Ontwerp > lees meer

Nadat het voorlopig ontwerp uitvoerig besproken is met de opdrachtgever en er keuzes gemaakt zijn wordt het ontwerp verder uitgewerkt in een Definitief Ontwerp. Hierin worden o.a. de plattegronden, gevels, materialisatie en vaste indelingen (keuken, badkamer) vastgelegd. Doel van deze fase is toetsing aan de woningwet (bouwbesluit), welstandsgoedkeuring en het maken van een eerste kostenraming.

 

Technisch Ontwerp

Technisch Ontwerp – tekeningen > lees meer

Dan volgt de bouwkundige uitwerking van het project in technische tekeningen waarin alle bouwkundige onderdelen worden uitgewerkt. Deze bouwkundige tekeningen zijn onmisbaar voor een goede contractbespreking en uitvoering van het project. Ze worden gebruikt voor de aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag) maar dienen ook als contractstuk voor aannemer en opdrachtgever. Opdrachtgever weet waar hij aan toe is, de aannemer weet waaraan hij moet voldoen.

 

Technisch Ontwerp – bestek > lees meer

In de technische omschrijving of het bestek staat extra informatie die de bouwkundige tekeningen verduidelijken. In de documenten worden geldende voorwaarden benoemd voor de aannemer, verzekeringseisen en specificaties van de gebruikte materialen aangegeven.

 

Prijs-en contractvorming > lees meer

Bij elk werk moet een contract worden gemaakt om de afspraken die de bouwpartners met elkaar gemaakt hebben eenduidig vast te leggen.In het contract, ondertekend door de opdrachtgever en de aannemer, staat welke prestatie wordt geleverd. De tijd waarin die prestatie wordt geleverd en het bedrag waarvoor de prestatie wordt geleverd inclusief betalingstermijnen. Als uw architect verzorgen wij de volgende werkzaamheden;

– het verkrijgbaar stellen van de omschrijvingen en tekeningen

– het geven van inlichtingen en/of het opmaken van zgn. “nota’s van inlichtingen”

resp. processen verbaal van aanwijzing.

– het voeren van prijsoverleg met de aannemer. (controleren van de begroting van de aannemer)

– het begeleiden van de opdrachtgever m.b.t. het uitvoeringscontract c.q. aannemingsovereenkomst

 

Uitvoeringsgereed ontwerp

Uitvoering – werktekeningen > lees meer

De belangrijkste bouwtekeningen voor de uitvoering zijn werktekeningen. Waar meerdere partijen betrokken zijn bij de uitvoering zijn deze tekeningen onmisbaar.

In de werktekeningen staat alle informatie over gebruikte bouwmaterialen en constructies, aansluitingen en verbindingen.

 

Uitvoering – bouwbegeleiding > lees meer

Bouwen is een mooi en spanend proces tussen meerdere partijen. Periodieke overlegstructuren middels bouwvergaderingen zijn essentieel voor een goede uitvoering. Tijdens deze vergaderingen wordt besproken of de uitvoering conform de planning verloopt, of er sprake is van meer-en minderwerken, of derden (eigen leveranciers) geïntegreerd kunnen worden. Evt. kleine wijzigingen kunnen vaak nog worden gerealiseerd. Tijdens deze besprekingen kunnen architect en opdrachtgever tijdig aansturen en inspringen.

 

Oplevering > lees meer

Het laatste onderdeel van de uitvoeringsfase is de oplevering.

De oplevering heeft het doel om het eindresultaat van de bouw te beoordelen en eventuele gebreken op te merken. Van de oplevering wordt een zgn. Proces verbaal van oplevering (verslag) gemaakt met alle punten die nog door de aannemer of onderaannemers moeten worden aangepast of verbeterd.

 

Wanneer de eventuele gebreken zijn verholpen en de oplevering plaatsvindt, wordt de verantwoordelijkheid over het bouwproduct overgedragen aan de opdrachtgever

 

Leveringsvoorwaarden

Voor alle werkzaamheden wordt na de vrijblijvende kennismaking op verzoek een schriftelijke offerte opgemaakt. Hierin staat in ieder geval een omschrijving van de werkzaamheden en een aanduiding van het honorarium. De handtekening van de opdrachtgever maakt de offerte tot schriftelijke opdrachtbevestiging.

Voor professionele opdrachtgevers is van toepassing de DNR 2011.

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011). Een exemplaar van de DNR 2011 wordt op verzoek kosteloos aan opdrachtgevers toegezonden, of u kunt hem hier downloaden.

Voor particuliere opdrachtgevers is van toepassing de CR 2006.

Al onze werkzaamheden tbv particuliere opdrachtgevers worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Consumentenregeling 2006 rechtsverhouding consument – architect met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 109/2006. Een exemplaar van de CR 2006 wordt op verzoek kosteloos aan particuliere opdrachtgevers toegezonden.